Complies With The Latest IntelEPS12V / ATX12V
ModelGPU (G) Series
DimensionV:150*160*86mm (14cm Fan)
ProtectionOCP/OVP/UVP/OPP/SCP/OTP
Meet Eup Requirements2013
Efficiency450W / 550W / 650W / 750W / 850W 80 Plus (Gold)
AC INPUT100V~240V
Input Frequency47Hz~ 63 Hz
Active PFCPower Factor : >0.9

Output Power450W
Voltage +12VCPU +12VMBPH +12VVGA1 +12VVGA2 +3.3V +5V +5VSB -12V
Max Load 25.0A 25.0A 25.0A 20.0A 20.0A 2.5A 0.3A
Combined Power 450W 450W 450W 450W 100W 12.5W 3.6W

Output Power550W
Voltage +12VCPU +12VMBPH +12VVGA1 +12VVGA2 +3.3V +5V +5VSB -12V
Max Load 25.0A 25.0A 30.0A 20.0A 20.0A 2.5A 0.3A
Combined Power 550W 550W 550W 550W 100W 12.5W 3.6W

Output Power650W
Voltage +12VCPU +12VMBPH +12VVGA1 +12VVGA2 +3.3V +5V +5VSB -12V
Max Load 25.0A 25.0A 30.0A 30.0A 20.0A 20.0A 2.5A 0.3A
Combined Power 650W 650W 650W 650W 100W 100W 12.5W 3.6W

Output Power750W
Voltage +12VCPU +12VMBPH +12VVGA1 +12VVGA2 +3.3V +5V +5VSB -12V
Max Load 25.0A 25.0A 35.0A 35.0A 22.0A 22.0A 2.5A 0.3A
Combined Power 750W 750W 750W 750W 120W 12.5W 3.6W

Output Power850W
Voltage +12VCPU +12VMBPH +12VVGA1 +12VVGA2 +3.3V +5V +5VSB -12V
Max Load 25.0A 25.0A 40.0A 40.0A 22.0A 22.0A 2.5A 0.3A
Combined Power 750W 750W 750W 750W 120W 12.5W 3.6W

關 於 僑 威 集 團 PC Power Supply 競 爭 優 勢 活 動 訊 息 全 球 銷 售 佈 局
董 事 長 的 話 IPC Power Supply 解 決 方 案 股 利 政 策 投 資 詢 問
公 司 沿 革 Industrial Power Supply 物 流 股 價 訊 息 財 務 資 訊
大 事 記 LED Lighting Driver /Power 研 發 股 務 代 理 機 構 營 收 資 訊
經 營 團 隊 Enclosed Switching Power 製 造 股 東 會 資 訊 投資人關係聯絡資訊
相 關 認 證 Telecom Power System 重 大 訊 息 利害關係人聯絡資訊
福 利 制 度 Open Frame Power 公 開 資 訊 觀 測 站
加 入 我 們 Wireless Charger / Power Bank 產 業 價 值 鏈 資 訊 平 台
聯 絡 我 們 Adapter 公 司 治 理
USB charger  法 說 會 資 訊
Power Cable / Electronic Wire   
Magnetic Components  
Heat Sink   

版權所有@2012僑威科技股份有限公司 建議解析度1024x768建議使用IE10.0以上的版本瀏覽器